Economic

Termenul limită pentru depunerea Formularului 230

Termenul limită pentru depunerea Formularului 230
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara informează contribuabilii că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020. 

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.


Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii:

–        au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;
–        dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.


Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara recomandă depunerea Formularul 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), potrivit legii.
Informații suplimentare se pot obține:
– prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală ,www.anaf.ro şi în Spațiul Privat Virtual al contribuabilului.
– apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*