Educație

Se organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timiș

Se organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timiș
Adora Beauty

Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Timiș.

Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E. nr. 4597 din 06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Metodologie:

„(1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
  5. e) Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
  7. g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. h) Nu au avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”.

(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învătământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate.

(3) (…)

(4) La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ special sau al centrului şcolar pentru educaţie incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcţii didactice în învăţământul special, în concordanţă cu Centralizatorul în vigoare.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menţionate la alineatul (5).

(7) În situaţiile de la alineatele (5) şi (6), comisia de organizare a concursului identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afişează această listă la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, menţionând că pentru funcţiile respective candidaţii trebuie să îndeplinească această cerinţă.

(8) În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în care este normată doar funcţia de director, nu se aplică prevederile alin. (5) şi (6). În cazul în care o astfel de funcţie este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaşte limba minorităţii respective, acesta are obligaţia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secţia cu predare în limba minorităţii naţionale în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(9) Nu pot ocupa funcţiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situaţiile menţionate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.”

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicata, se face în perioada 15 septembrie 2021-26 septembrie 2021.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 15 noiembrie 2021-8 decembrie 2021. Metodologia de concurs, cu anexele sale, fișele posturilor pentru director și pentru director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul I.Ș.J. Timiș: www.isj.tm.ro , Concurs directori și directori adjuncți 2021.

Lista funcțiilor vacante scoase la concurs

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Nr. funcții director Nr. funcții director adjunct Observații
1 Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 1 3 Una dintre funcțiile de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
2 Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara 1 1  
3 Colegiul Naţional „Ana Aslan” Timişoara 1 1  
4 Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara 1 2  
5 Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara 1 2  
6 Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara 1 1  
7 Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara 1 1  
8 Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timişoara 1 2 toate funcțiile – director și directori adjuncți – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
9 Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timişoara 1 1 toate funcțiile – director și director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
10 Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
11 Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara 1 1  
12 Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj 1 1  
13 Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj 1 1  
14 Liceul Teoretic Buziaş 1 1  
15 Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova 1 1  
16 Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril Şi Metodii” Dudeştii Vechi 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
17 Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget 1 2  
18 Liceul Teoretic Gătaia 1 1  
19 Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc 1 2  
20 Liceul Teoretic Peciu Nou 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
21 Liceul Teoretic Periam 1 1  
22 Liceul Teoretic Recaş 1 1  
23 Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare 1 0  
24 Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
25 Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timişoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
26 Liceul Teologic Baptist Timişoara 1 0 funcția de director – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
27 Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timişoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
28 Liceul de Artă „Ion Vidu” Timişoara 1 1  
29 Liceul de Arte Plastice Timişoara 1 0  
30 Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara 1 2  
31 Liceul Waldorf Timişoara 1 1  
32 Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” Timişoara 1 1  
33 Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara 1 1  
34 Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara 1 1  
35 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Timişoara 1 1  
36 Liceul Tehnologic „Electrotimiş” Timişoara 1 1  
37 Liceul Tehnologic „Azur” Timişoara 1 0  
38 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timişoara 1 1  
39 Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 1 1  
40 Liceul Tehnologic de Vest Timişoara 1 1  
41 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 1 1  
42 Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timisoara 1 1  
43 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj 1 1  
44 Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte” Lugoj 1 1  
45 Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled 1 0  
46 Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta 1 1  
47 Liceul Tehnologic Jimbolia 1 1  
48 Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin 1 1  
49 Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag 1 1  
50 Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” Sânnicolau Mare 1 0  
51 Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara 1 1  
52 Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” Timişoara 1 1  
53 Centrul Şcolar pentru Educatie Incluzivă „Dumitru Ciumageanu” Timişoara 1 1  
54 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” Timişoara 1 1  
55 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara 1 0  
56 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Lugoj 1 1  
57 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu” Recaş 1 1  
58 Şcoala Profesională Specială Buziaş 1 0  
59 Palatul Copiilor Timişoara 1 0  
60 Clubul Copiilor Lugoj 1 0  
61 Clubul Sportiv Şcolar „Bega” Timişoara 1 0  
62 Clubul Sportiv Şcolar Nr.1 Timişoara 1 1  
63 Clubul Sportiv Şcolar Lugoj 1 0  
64 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara 1 0  
65 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Timişoara 1 1  
66 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Timişoara 1 1  
67 Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara 1 1  
68 Şcoala Gimnazială Nr. 12 Timişoara 1 1  
69 Şcoala Gimnazială Nr. 13 Timişoara 1 1  
70 Şcoala Gimnazială Nr. 15 Timişoara 1 0  
71 Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timişoara 1 1  
72 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timişoara 1 1  
73 Şcoala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” Timişoara 1 1  
74 Şcoala Gimnazială Nr. 21 „Vicenţiu Babeş” Timişoara 1 1  
75 Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara 1 2  
76 Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara 1 1  
77 Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara 1 1  
78 Şcoala Gimnazială Nr. 30 Timişoara 1 3  
79 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Leonida” Timişoara 1 0  
80 Şcoala Gimnazială „Rudolf Walther” Timişoara 1 0  
81 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj 1 1  
82 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lugoj 1 0  
83 Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 1 0  
84 Şcoala Gimnazială Nr. 12 Măguri Lugoj 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
85 Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
86 Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
87 Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj 1 0  
88 Şcoala Gimnazială Jimbolia 1 1  
89 Şcoala Gimnazială „Theodor Bucurescu” Nr. 1 Sânnicolau Mare 1 1  
90 Şcoala Gimnazială „Nestor Oprean” Nr. 2 Sânnicolau Mare 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
91 Şcoala Gimnazială Balinţ 1 0  
92 Şcoala Gimnazială „Ing. Anghel Saligny” Banloc 1 0  
93 Şcoala Gimnazială Beba Veche 1 0  
94 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic 1 0  
95 Şcoala Gimnazială Belinţ 1 0  
96 Şcoala Gimnazială Bethausen 1 0  
97 Şcoala Gimnazială Birda 1 0  
98 Şcoala Gimnazială Bârna 1 0  
99 Şcoala Gimnazială Boldur 1 0  
100 Şcoala Gimnazială Brestovăţ 1 0  
101 Şcoala Gimnazială Bucovăţ 1 0  
102 Şcoala Gimnazială Cărpiniş 1 0  
103 Şcoala Gimnazială Cenad 1 0  
104 Şcoala Gimnazială Cenei 1 0  
105 Şcoala Gimnazială Checea 1 0  
106 Şcoala Gimnazială Chevereşu Mare 1 0  
107 Şcoala Gimnazială Comloşu Mare 1 0  
108 Şcoala Gimnazială Coşteiu 1 0  
109 Şcoala Gimnazială Criciova 1 0  
110 Şcoala Gimnazială Curtea 1 0  
111 Şcoala Gimnazială Darova 1 0  
112 Şcoala Gimnazială Denta 1 0  
113 Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi 1 0  
114 Şcoala Gimnazială Dumbrava 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
115 Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 1 2 o funcție de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
116 Şcoala Gimnazială „Nicolae Groza” Fibiş 1 0  
117 Şcoala Gimnazială Fârdea 1 0  
118 Şcoala Gimnazială Foeni 1 0  
119 Şcoala Gimnazială Gavojdia 1 0  
120 Şcoala Gimnazială Ghilad 1 0  
121 Şcoala Gimnazială Ghiroda 1 0  
122 Şcoala Gimnazială Ghizela 1 0  
123 Şcoala Gimnazială Giarmata 1 1  
124 Şcoala Gimnazială Giera 1 0  
125 Şcoala Gimnazială Giulvăz 1 0  
126 Şcoala Gimnazială Gottlob 1 0  
127 Şcoala Gimnazială Iecea Mare 1 0  
128 Şcoala Gimnazială Izvin 1 0  
129 Şcoala Gimnazială Jamu Mare 1 0  
130 Şcoala Gimnazială „Martin Şuboni” Jebel 1 0  
131 Şcoala Gimnazială Lenauheim 1 1  
132 Şcoala Gimnazială Liebling 1 1  
133 Şcoala Gimnazială Livezile 1 0  
134 Şcoala Gimnazială „Sorin Titel” Margina 1 0  
135 Şcoala Gimnazială Maşloc 1 0  
136 Şcoala Gimnazială „George Gârda” Mănăştiur 1 0  
137 Şcoala Gimnazială Moraviţa 1 0  
138 Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă 1 1  
139 Şcoala Gimnazială Niţchidorf 1 0  
140 Şcoala Gimnazială Ohaba Lungă 1 0  
141 Şcoala Gimnazială Orţişoara 1 1  
142 Şcoala Gimnazială Iohanisfeld, Comuna Otelec 1 0  
143 Şcoala Gimnazială Parţa 1 0  
144 Şcoala Gimnazială Pădureni 1 0  
145 Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac 1 0  
146 Şcoala Gimnazială Pietroasa 1 0  
147 Şcoala Gimnazială Pişchia 1 0  
148 Şcoala Gimnazială Racoviţa 1 0  
149 Şcoala Gimnazială Remetea Mare 1 0  
150 Şcoala Gimnazială Sacoşu Turcesc 1 0  
151 Şcoala Gimnazială Saravale 1 0  
152 Şcoala Gimnazială Satchinez 1 1  
153 Şcoala Gimnazială Săcălaz 1 1  
154 Şcoala Gimnazială Sânandrei 1 1  
155 Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român 1 1  
156 Şcoala Gimnazială „Milivoi Trifunschi” Sânpetru Mare 1 0  
157 Şcoala Gimnazială Şag 1 0  
158 Şcoala Gimnazială Şandra 1 0  
159 Şcoala Gimnazială Ştiuca 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
160 Şcoala Gimnazială Teremia Mare 1 1  
161 Şcoala Gimnazială „Sorin Leia” Tomeşti 1 0  
162 Şcoala Gimnazială Tomnatic 1 0  
163 Şcoala Gimnazială Topolovăţu Mare 1 0  
164 Şcoala Gimnazială Tormac 1 1 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
165 Şcoala Gimnazială Sudriaş, Comuna Traian Vuia 1 0  
166 Şcoala Gimnazială Uivar 1 0  
167 Şcoala Gimnazială Valcani 1 0  
168 Şcoala Gimnazială Variaş 1 1  
169 Şcoala Gimnazială Victor Vlad Delamarina 1 0  
170 Şcoala Gimnazială Voiteg 1 0  
171 Şcoala Primară Bara 1 0  
172 Şcoala Primară Charlottenburg, Comuna Bogda 1 0  
173 Şcoala Primară Secaş 1 0  
174 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Timişoara 1 0  
175 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Timişoara 1 0  
176 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Timişoara 1 0  
177 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20 Timişoara 1 0  
178 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 22 Timişoara 1 0  
179 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Timişoara 1 0  
180 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 Timişoara 1 0  
181 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timişoara 1 0  
182 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 32 Timişoara 1 0  
183 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33 Timişoara 1 0  
184 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 36 Timişoara 1 0  
185 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 38 Timişoara 1 0  
186 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 53 Timişoara 1 0  
187 Grădiniţa cu Program Prelungit „Nikolaus Lenau” Timişoara 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
188 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Lugoj 1 0  
189 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Lugoj 1 0  
190 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj 1 0  
191 Grădiniţa cu Program Prelungit Deta 1 0  
192 Grădiniţa cu Program Prelungit Făget 1 0  
193 Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia 1 0  
194 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Sânnicolau Mare 1 0  

 

 

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*