Economic

ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată

ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată
Adora Beauty

Agenția Naționalã de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordãrii eșalonãrii la platã de cãtre organul fiscal central. Modelul de cerere se regãsește în Anexa nr. 1 a procedurii. Cererile depuse de contribuabili, atât înainte, cât și dupã publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, sunt analizate de organele fiscale centrale în vederea soluționãrii. Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, dupã publicarea ordinului in Monitorul Oficial al României.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordãrii eșalonãrii la platã de cãtre organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonãrii la platã și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordãrii eșalonãrii la platã de cãtre organul fiscal central, poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparențã Decizionalã. Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementãrii procedurii ce trebuie aplicatã în mod unitar atât de cãtre contribuabili, cât si de cãtre organele fiscale. De asemenea,  prin proiectul de ordin au fost elaborate și modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluționarea  cererilor depuse de mediul de afaceri.

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã au elaborat noi mãsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 181/2020. Una dintre principalele facilitãți fiscale este eșalonarea la platã simplificatã, care se acordã pe o perioadã de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate dupã declararea stãrii de urgențã.

        Adoptarea acestei facilitãți a vizat susținerea conformãrii la platã și menținerea lichiditãților financiare pentru revitalizarea activitãții contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.

        Condiții de acordare ce trebuie îndeplinite debitor:

 1. a) sã depunã cerere pânã la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decãderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
 2. b) sã nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarãrii stãrii de urgențã, nestinse la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã;
 3. c) sã nu se afle în procedura faliment;
 4. d) sã nu se afle în dizolvare;
 5. e) sã aibã depuse toate declarațiile fiscale;
 6. f) sã nu i se fi stabilit rãspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau rãspunderea solidarã, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedurã fiscalã.

Avantajele accesarii eșalonãrii la platã simplificate:

 • este o alternativã la mãsurile fiscale adoptate dupã intrarea în starea de urgențã, în vederea susținerii conformãrii voluntare la platã pentru obligațiile acumulate în perioada de crizã sanitarã;
 • reprezintã o procedurã simplificatã de acordare a eșalonarii la platã, pentru contribuabilii care si-au achitat obligațiile fiscale datorate pânã la data intrãrii în starea de urgențã;
 • se acordã numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fãrã a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile;
 • se suspendã executarea silitã pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonãrii la platã;
 • nu se constituie garanții;
 • nu se considerã a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonãrii la platã;
 • pe perioada eșalonãrii la platã, contribuabilii trebuie sã achite toate obligațiile nãscute în aceastã perioadã, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de platã;
 • se poate solicita, de douã ori pe perioada de valabilitate a eșalonãrii la platã, modificarea eșalonãrii la platã prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilitãții acesteia;
 • se poate menține eșalonarea la platã pierdutã, de douã ori pe perioada de valabilitate a eșalonarii la platã.

Un alt aspect pe care îl vizeazã eșalonarea simplificatã este acela cã, aceastã facilitate fiscalã poate fi accesatã și de cãtre debitorii care au în derulare eșalonãri la platã acordate potrivit Codului de procedurã fiscalã, prin depunerea unei cereri la organul fiscal. Astfel, în cazul acestora se poate acorda eșalonarea la platã pe o perioadã de maxim 12 luni, numai pentru obligațiile bugetare datorate dupã declararea stãrii de urgențã, condițiile mai sus menționate fiind aplicabile și în cazul lor.

Totodatã, OUG nr. 181/2020, publicatã în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea mãsurilor dispuse prin Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 29/2020, precum și în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 48/2020, pânã la data de 25 decembrie a.c.:

 1. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 3. Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã, precum și a ajutoarelor de stat a cãror recuperare a fost dispusã printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
 4. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.
 5. Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
 6. Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzãtor.
 7. Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
 8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.
 9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la data de 25 decembrie 2020.

        Încã de la declanșarea crizei sanitare în România de acum nouã luni, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înțeles dificultãțile cu care se confruntã companiile în asigurarea lichiditãților atât de necesare continuãrii activitãții și pentru menținerea salariaților.

         MFP și ANAF au apreciat ca primordialã sanatatea populației și a mediului de afaceri, sens în care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bunã credințã oferind un pachet de mãsuri fiscale, inclusiv amânarea plãții obligațiilor bugetare, pentru ca aceștia sã nu resimtã puternic efectele negative ale pandemiei. În plus, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au înființat veritabile nuclee de specialiști, care au fost în strânsã legaturã cu reprezentanți ai mediului de afaceri și care au muncit intens pentru dezvoltarea și îmbunãtãțirea serviciilor online pentru a fi accesibile și intuitive, astfel încât contribuabilii sã  treacã cu bine peste aceastã perioadã dificilã, sã rãmânã sãnãtoși atât ei, cât și familiile și afacerile lor.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*