Social

Ministerul Culturii alocă ONG-urilor 50 de milioane lei pentru proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri

Ministerul Culturii alocă ONG-urilor 50 de milioane lei pentru proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri

ONG-urile din județul Timiș și din întreaga țară primesc finanțare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiecte dedicate Centenarului României.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează sesiunea de selecţie a propunerilor de manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Dosarele de participare vor fi transmise începând cu data de 18 mai 2018, ora 08:30, până la, cel mai târziu, data de 18 iunie 2018, ora 17:00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din B-dul Unirii nr. 22, 030833, Sector 3, București (în atenţia Departamentului Identitate Națională). „Informații privind criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, organizarea şi funcționarea comisiilor, modalitatea de analiză și selecție, precum și de soluționare a contestațiilor, se regăsesc în Ghidul privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum şi procedura de soluționare a contestațiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018, publicat pe site-ul Ministerul Culturii și Identității Naționale“, a declarat secretarul de stat Ion Ardeal Ieremia.

Dosarele pot fi transmise şi prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti cu menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”, cu condiţia să fie înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale până la data limită stabilită în anunţul public.

Plicul conţinând dosarele trebuie să conțină următoarele informaţii: denumirea completă şi adresa solicitantului; titlul proiectului; sesiunea de depunere; menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”.

Dosarele de participare ale solicitanților trebuie să conţină următoarele documente: cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghid; cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat; actul constitutiv și statutul, actualizate, precum și actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele aditionale, după caz, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină; certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul”; certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și Certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original; adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină; dovada existenței altor surse atrase/proprii, respectiv contracte, facturi şi documente de plată, după caz; CV-urile membrilor echipei.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea manifestărilor, acţiunilor și proiectelor propuse, alocată prezentei sesiunii, este în cuantum de 50 milioane lei.

Suma minimă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 50 mii lei. Suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 5 milioane lei.

Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 07 decembrie 2018.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*