Social

Începe depunerea solicitărilor pentru ajutoare de încălzire. Cine poate beneficia

Începe depunerea solicitărilor pentru ajutoare de încălzire. Cine poate beneficia

Începând de luni, 2 octombrie, în cele 3 puncte operative ale S.C. Colterm SA (str. Pomiculturii nr. 24A, str. Frunzei nr. 1, str. Oituz nr. 3) se colectează formularele reprezentând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, conform OUG nr. 70/31.08.2011 (forma consolidată în data data de 13.04.2017), pentru sezonul rece 2017-2018.

Solicitanții ajutorului care depun documentele până în data de 20.11.2017, pot beneficia de acesta începand cu prima lună de acordare din sezonul rece 2017-2018, respectiv noiembrie 2017.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei si care nu detin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

  • cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip.
  • copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi).
  • acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:

      – proprietar ( copie după contractul  de vânzare – cumpărare, extras de carte  funciară)

      – chiriaş (contract de închiriere)

      – împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);

  • acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:

        –   adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.);

        –  cupoane pensii;

        –  cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani;

        –  cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;

        –  cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;

        –  acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale;

        –  declaraţie privind alte venituri realizate;

–  persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1       Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2       Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile (*)

1       Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2       Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3       Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4       Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5       Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6       Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7       Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

 1   Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri /animale și/sau păsări

1  Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*